پنج حسی هست جز اين پنج حس... آن چو زر سرخ و اين حسها چو مس
نوشته های پیشین
مهر 1391
اردیبهشت 1391